Αρχική -> Όροι Εγγύησης Προϊόντων

Όροι Εγγύησης Προϊόντων

Όροι Εγγύησης Προϊόντων

  • Η E. Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟY & ΣΙΑ Ε.Ε. παρέχει για όλα τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής (Εκτός αν ορίζετε διαφορετικό χρονικό διάστημα εγγύησης που πηγάζει από συμφωνητικό με συγκεκριμένο κατασκευαστικό οίκο).
  • Η E. Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟY & ΣΙΑ Ε.Ε. εφεξής καλουμένη «Εταιρία» εγγυάται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη συσκευή είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα ή λάθη. Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο της εγγύησης παρουσιασθεί πλημμελής λειτουργία ή βλάβη, η οποία θα είναι αποτέλεσμα ελαττωματικού υλικού, η εταιρία αναλαμβάνει με αποκλειστική δική της ευθύνη να επισκευάσει τη συσκευή, να αντικαταστήσει τμήμα της συσκευής με άλλο ομοειδές ή να αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη ίδια ή ισάξια. Η υποχρέωση αυτή αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη της εταιρίας σχετικά με την ως άνω συσκευή που σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο χρονικό διάστημα της εγγύησης μόνο μέχρι την τρέχουσα αξία της συσκευής.
  • Σε κάθε περίπτωση η επισκευή ή αντικατάσταση της ελαττωματικής συσκευής μέσα στο χρόνο εγγύησης υπόκειται στους όρους εγγύησης της εταιρίας, τους οποίους ο αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται. Ως αγοραστής θεωρείται ο πρώτος ο οποίος αγοράζει τη συσκευή προκειμένου να κάνει χρήση αυτής.
  • Η εγγύηση είναι προσωπική, συνοδεύεται απαραίτητα από το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς και δεν ισχύει εάν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο.
  • Τα προϊόντα ελέγχονται και επισκευάζονται από τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης παραμένουν στην εταιρία.
  • Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από την εταιρία παύει αυτομάτως να ισχύει αν η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή, λανθασμένη επιλογή ή εγκατάσταση λογισμικού (Software ή Firmware), ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς την εταιρία προσώπου, αν κοπούν καλώδια (πχ. σε Κάμερες Ασφαλείας) ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο τύπος, ο αριθμός σειράς, η ημερομηνία παραγωγής ή εισαγωγής της συσκευής.
  • Η εταιρία ουδεμία εγγύηση δίδει για την καταλληλότητα της συσκευής για συγκεκριμένη χρήση.
  • Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον αγοραστή ή τρίτο, από την ελαττωματική λειτουργία της συσκευής ή τη χρήση της, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητώς, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή της καταστροφής δεδομένων. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες σε αναλώσιμα και ευπαθή υλικά όπως καλώδια, μετατροπείς (adapters), πλαστικά μέρη, μπαταρίες, τηλεχειριστήρια κλπ.
  • Κάθε αξίωση κατά της εταιρίας στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς με αναφορά του τύπου και του σειριακού αριθμού της συσκευής και της φύσης του ελαττώματος αμέσως μόλις εμφανισθεί.
  • Η εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση της τον τόπο και τον τρόπο επισκευής της συσκευής. Τυχόν εργασίες ελέγχου χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας. Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο αρχικός χρόνος εγγύησης. Επισκευή εκτός του χρόνου της παρούσης εγγύησης βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.
  • Σε καμιά περίπτωση δεν πιστώνονται επιστρεφόμενες συσκευές πλην της περιπτώσεως που αυτό γίνει με την σύμφωνη γνώμη της εταιρίας, η επιστροφή πραγματοποιηθεί εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία αγοράς και η συσκευή επιστραφεί άθικτη στην αρχική της συσκευασία με όλα της τα παρελκόμενα.
  • Η μεταφορά της συσκευής προς και από επισκευή γίνεται από τον αγοραστή ο οποίος φέρει και την ευθύνη της μεταφοράς της. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του από την εταιρία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς. Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, η εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση διακοπής παραγωγής της συσκευής ή εάν διακόψει την εμπορική της δραστηριότητα.
   -Για κάθε τυχόν διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.
 • Ειδική υπηρεσία DOA (δεν αφορά πλημμελή λειτουργία λογισμικού)

  • Στα πλαίσια της υπηρεσίας DOA (Dead On Arrival) η οποία απευθύνεται μόνο στον αγοραστή παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης της συσκευής εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άμεση ενημέρωση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας και η συσκευή και τα υλικά που την συνοδεύουν, να επιστραφούν άθικτα στην αρχική τους συσκευασία.

  Η αποδοχή των ανωτέρω από την πλευρά του αγοραστή αποδεικνύεται με την παραλαβή των παραστατικών αγοράς που συνοδεύουν την συσκευή.